ارزیابی سوالات نهایی خرداد 92

 

جدول ملاک های مورد بررسی در فرایند
طراحی سوالات امتحانات نهایی خرداد ماه
1392 – استان های سراسر کشور

ردیف

ملاک های عمومی طراحی سوال (دارای ضریب 1)

امتیاز 10-0

1

رعایت زیبایی سوال ( خوانا بودن، رعایت فاصله مناسب بین
  سوالات، رسم الخط صحیح و ... )

 

2

کامل بودن سربرگ ( دستورالعمل لازم برای پاسخگویی، مشخص بودن
  تعداد صفحات، سوالات و زمان آزمون )

 

3

مناسب بودن زمان پاسخگویی به سوالات

 

4

مناسب بودن تعداد سوالات آزمون (  با توجه به زمان
  تعیین شده )

 

5

صحیح بودن نگارش سوالات ( عدم وجود غلط املایی در متن سوال، عدم استفاده از واژه های مبهم و ... )

 

6

رعایت نکات دستوری در طراحی سوالات (صحیح بودن نگارش،
  نشانه گذاری و ... )

 

7

مشخص کردن موارد منفی با خط کشیدن زیر آن و یا تایپ پر
  رنگ

 

8

سلیس و روان نوشته شدن سوالات ( به گونه ای که همه دانش
  آموزان برداشت یکسانی از سوال داشته باشند )

 

9

در نظر گرفتن فضای مناسب برای پاسخ سوالات

 

10

عدم استفاده از سوالات انتخاب کردنی

 

ردیف

ملاک های تخصصی طراحی سوال (دارای ضریب 2)

امتیاز 10-0

1

مناسب بودن سوال از نظر علمی

 

2

استفاده از انواع سوالات باز پاسخ و بسته پاسخ در طراحی
  سوالات به تناسب محتوا

 

3

اندازه گیری شدن یک هدف توسط هر سوال

 

4

توجه به سطوح مختلف شناختی اعم از دانش و فرا دانش در
  طراحی سوالات

 

5

مرتبط بودن هر یک از سوال ها( اعم از باز پاسخ یا بسته
  پاسخ ) با هدف یا اهداف مهم یادگیری

 

6

عدم راهنمایی متن سوال به پاسخ همان سوال یا سوالات دیگر

 

7

ترتیب قرار گرفتن سوالات از آسان به دشوار

 

8

طراحی بخش عمده سوالات در حد دانش آموزان متوسط

 

9

رعایت بارم و بودجه بندی کتاب در طراحی سوالات ( در نظر
  گرفته شدن محتوای مهم همه فصل ها )

 

10

تناسب بارم هرسوال با میزان (سطح) دشواری و حجم پاسخ

 

11

طراحی سوالات بر اساس جدول هدف محتوا ( جدول مشخصات آزمون
  )

 

ردیف

ملاک های ویژه طراحی سوال (دارای ضریب 3)

امتیاز 10-0

1

مرتبط بودن شکل ها (تصاویر) داده شده با اهداف/متن سوالات

 

2

تناسب سوالات داده شده با عناوین بخش ها و محتوای کتاب
  درسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

هسته تخصصی
زبان انگلیسی استان
...........................................................

جدول
شماره (1) : ملاکهای فنی سوالات درس 
.....................................................................................

 

ردیف

مــــوارد

 

امتیازات
  مکتسبه

شماره
  سوالاتی که موارد در آنها رعایت نشده است

5

4

3

2

1

 

1

تا
  چه حد سوالات از آسان به مشکل تنظیم شده اند ؟

 

 

 

 

 

 

2

تا
  چه حد از انواع سوالات استفاده شده است ؟ ( حداقل 5 نوع )

 

 

 

 

 

 

3

سوالات
  تا چه حد در سنجش یک هدف آموزشی بدون تکرار طرح شده اند ؟

 

 

 

 

 

 

4

تا
  چه حد هر سوال بطور مستقل فقط یک هدف آموزشی را مورد سنجش قرار داده است ؟

 

 

 

 

 

 

5

تا
  چد حد بارم هر سوال با جواب مورد انتظار متناسب می باشد ؟

 

 

 

 

 

 

6

تا
  چه حد در تدوین سوالات بودجه بندی کتاب رعایت شده است ؟

 

 

 

 

 

 

7

تا
  چه حد متن یک سوال راهنمای پاسخ آن سوال یا سوالات دیگر نیست ؟ ( هر مورد 2
  امتیاز کسر گردد )

 

 

 

 

 

 

8

تا
  چه حد سوالات با عباراتی دقیق ، دور از ابهام طرح شده اند ؟

 

 

 

 

 

 

9

تا
  چه حد در طراحی سوالات به متن درسها توجه شده است ( همه سوالات از پرسشهای آخر
  دروس نباشند و هیچ سوالی خارج از کتاب طرح نشده باشد )

 

 

 

 

 

 

10

تا
  چه میزان برای سوالات انشایی دامنه و حد در نظر گرفته شده است ؟

 

 

 

 

 

 

11

تا
  چه حد سوالات از نظر علمی صحیح طرح شده اند ؟ ( هر مورد غلط 2 امتیاز کسر گردد )
 

 

 

 

 

 

 

12

درجه
  دقت در توزیع بارم هر سوال به قسمتهای مختلف پاسخ آن چقدر است ؟

 

 

 

 

 

 

60 امتیاز

                       جمع امتیاز ستون

 

 

 

 

 

 

       جمع کل امتیاز

 

                 

 

 

 

 

جدول
شماره (2):  رعایت سطوح حیطه شناختی

 

 

سطوح
  حیطه شناختی

نمره
  ملاک

شـمــاره
  ســوال

 

نمره
  اختصاص یافته

 

قدر
  مطلق انحراف از ملاک

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

دانش

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درک
  وفهم

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد
 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه
  و تحلیل

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترکیب
 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزشابی
 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع
  نمرات انحراف ملاک – حمع نمرات ملاک
= فرمول امتیاز جدول

 

                20 امتیاز                                                               
 
                 امتیاز جدول
  ...................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول
شماره ( 3 ) : مشخصات ظاهری سوالات درس

 

ردیف

مــــوارد

امتیازات
  مکتسبه

5

4

3

2

1

1

آیا
  موارد :   1 ـ نام درس 2 ـ نوبت
  امتحانی  3 ـ مدت امتحان   4 ـ تعداد صفحات سوالات   5 ـ شماره کارت   6 ـ تاریخ امتحان   در سربرگ مشخص شده است؟

 

 

 

 

 

2

تا
  چه حد خوانا ب

/ 0 نظر / 28 بازدید